archiv soutěží

3. mítink pro 3. kolo Česká spořitelna extraligy

Kdy: 21. červen 2012 - Čtvrtek
Začátek: 17:30
Místo konání:Praha, atletický stadion SK Slavia ve Vršovicích
Ředitel závodů:Ing. Josef Šrámek

Doplňující informace:

Vedoucí činovníci
Ředitel závodů Ing. Josef Šrámek
Hlavní rozhodčí RNDr. Ladislav Kňákal
Řídící pracovník      - muži Dušan Molitoris, - ženy Roman Málek
Technický ředitel Mgr. Petr Šarapatka
Vedoucí závodní kanceláře          Milan Urban
Hlasatel Mgr. Petr Novotný, Jaromír Odvárka
Lékař MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D.

Přihlášky
Podávají   se   na   webové   stránce   ČAS   (http://www.atletika.cz)   -   Kalendář   událostí, a to od středy 13. do úterý 19. června 2012, uzávěrka přihlášek je v úterý 19. června 2012 ve 20.00 hodin.
Pořadatel má právo po dohodě s řídícími pracovníky přihlášku závodníka, resp. závodnice,
z výkonnostních důvodů odmítnout.
Seznam  závodníků,  resp.  závodnic,  jejichž  přihláška  byla  odmítnuta,  bude  zveřejněn
ve středu 20. června 2012 na webových stránkách ČAS (http://www.atletika.cz).

Startují
Startují  muži  a  ženy,  příp.  junioři,  juniorky,  dorostenci,  dorostenky,  starší  žáci  a  starší žákyně,  kteří  byli  k  účasti  přihlášeni  atletickými  kluby  a  oddíly a  jejichž přihláška  nebyla pořadatelem  po  dohodě  s  řídícími  pracovníky  odmítnuta,  prezentovali  se  nejpozději 90  minut  před  začátkem  příslušné  soutěže  v  závodní  kanceláři  a  uhradili  zde  zápisné ve výši 100 Kč za každý přihlášený start.
Startující  závodníci,  resp.  závodnice,  musí  mít  potvrzení  o  lékařské  prohlídce,  v  den závodů ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže
Muži 100  m,  200  m  (memoriál  Jiřího  Výška),  400  m  (memoriál  JUDr.  Ladislava
Fišera),  800  m  (memoriál  Tomáše  Jungwirtha),  1500  m  (memoriál  Jakuba
Dundáčka), 110 m př., 400 m př. (memoriál Mgr. Jiřího Severy), dálka, koule
(memoriál Ing. Františka Doudy), disk - 10 disciplín.
Ženy 100  m,  200  m,  400  m,  800  m,  100  m  př.,  400  m  př.,  dálka,  koule,  kladivo
- 9 disciplín.

Závodní kancelář
Závodní  kancelář  je  otevřena  od  15.00  hodin  v  horní  části  tribuny  atletického  stadionu SK Slavia. Závodníci,  resp.  závodnice,  zde  nejpozději  90  minut  před  začátkem  příslušné  soutěže uhradí zápisné ve výši 100 Kč za každý přihlášený start a poté obdrží startovní číslo.

Stravování
Stravování  pořadatel  nezabezpečuje,  v  průběhu  závodů  je  však  možno  ke  stravování a  občerstvení  využít  restauraci  Land  Hockey  klub  a  stánek  na  atletickém  stadionu SK Slavia.

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodů MUDr.  Zuzanou Humlovou, Ph.D.,  v horní
části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Rozdělení soutěží
Všechny  soutěže  se  uskuteční  na  atletickém  stadionu  SK  Slavia,  s  výjimkou  soutěže
v hodu kladivem, která proběhne na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia.

Šatny
Šatny  jsou  k  dispozici  od  15.00  hodin  v   tribuně  atletického  stadionu  SK  Slavia,
a to pro závodníky šatny č. 33, 34 a 35 a pro závodnice šatny č. 5 a 7.
Pořadatel neručí za cenné věci odložené v šatnách.

Rozcvičování
Rozcvičování  před  vlastní  soutěží  je  povoleno  pouze  mimo  atletický  stadion  SK  Slavia, přičemž  na  vrhačské  louce  nad  atletickým  stadionem  SK  Slavia  se  nelze  rozcvičovat v době, kdy zde probíhá soutěž v hodu kladivem.

Startovní listiny
Startovní  listiny  budou  vyvěšeny  na  informační  tabuli  v  horní  části  tribuny  atletického stadionu SK Slavia.
Nasazení  závodníků,  resp.  závodnic,  do  jednotlivých  běhů,  včetně  rozlosování  drah,
a  pořadí  závodníků,  resp.  závodnic,  v  soutěžích  v poli určují  v  závodní  kanceláři  řídící pracovníci.

Kontrola náčiní
Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí
nejpozději  45  minut  před  zahájením  vlastní  soutěže  předložit  ke  kontrole  příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Svolavatelna
Každý  závodník,  resp.  každá  závodnice,  se  musí  osobně  prezentovat  ve  svolavatelně umístěné  na  vrhačské  louce  nad  atletickým  stadionem  SK  Slavia,  a  to  u  soutěží  v poli nejpozději 30  minut a  u  běhů  nejpozději  20  minut  před  jejich  začátkem.  Po  provedené prezentaci  již  závodníci,  resp.  závodnice,  nesmějí  opustit  svolavatelnu  a  do  příslušného sektoru, resp. na start, budou odvedeni společně rozhodčím, resp. závodčím.

Vstup na závodiště
Na závodní ploše atletického stadionu SK Slavia se mohou v průběhu závodů pohybovat
pouze  závodníci,  resp.  závodnice,  jejichž  soutěže  právě  probíhají,  rozhodčí  a  správní činovníci.  Nedodržení  tohoto  ustanovení  závodníkem,  resp.  závodnicí,  nebo  osobou z jeho, resp. jejího, doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka, resp. závodnice.
Pro  sledování  soutěží  ve  vrhu  koulí  a  v  hodu  kladivem  bude  u  příslušných  sektorů
vymezeno zvláštní území.

Startovní čísla
Každý  závodník,  resp.  každá  závodnice,  obdrží  jedno  startovní  číslo,  které  musí  mít
v průběhu soutěže připevněno, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, na prsou.

Časový pořad
17.30 100 m Ž        Skok do dálky M      Vrh koulí Ž Hod diskem M
17.40 100 m M
17.55 400 m př.      Ž
18.10 400 m př.      M
18.25 400 m Ž
18.35 400 m M
18.50 800 m Ž Vrh koulí M
19.00 800 m M        Skok do dálky Ž Hod kladivem Ž
19.15 100 m př.      Ž
19.30 110 m př.      M
19.45 200 m Ž
19.55 200 m M
20.10 1500 m         M

Odchod ze stadionu
Odchod  z  atletického  stadionu  SK  Slavia  je  možný  pouze  tzv.  mix  zónou  umístěnou
v prostoru  za  cílem,  k  odchodu  z  vrhačské  louky  nad  atletickým  stadionem  SK  Slavia lze  použít  pouze  ulici  Pod  Altánem  (mezi  atletickým  stadionem  SK  Slavia  a  železniční tratí).
Od   soutěží   v   poli   konaných   na   atletickém   stadionu   SK   Slavia   budou   závodníci, resp. závodnice, odváděni společně rozhodčím.

Výsledky
Výsledky  jednotlivých  soutěží  budou  průběžně  vyvěšovány  na  informační  tabuli  v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty a odvolání
Protesty  týkající  se  výsledků  nebo  průběhu  soutěže  musí  být  podány  do  30  minut
po  úředním  vyvěšení  výsledků  této  soutěže  na  informační  tabuli  v  horní  části  tribuny atletického   stadionu   SK   Slavia,   a   to   ústně   příslušnému   vrchníkovi   (pravidlo   146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).
Případné   odvolání   proti   rozhodnutí   vrchníka   se   podává   prostřednictvím   hlavního
rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6
Pravidel atletiky).
Jury tvoří:
Ředitel závodů Ing. Josef Šrámek
Hlavní rozhodčí RNDr. Ladislav Kňákal
Řídící pracovník      - muži Dušan Molitoris
- ženy Roman Málek
Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Odměny
Závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, se umístí ve všech soutěžích na 1. - 3. místě a  splní  stanovený  limit  odpovídající  1000  bodům  podle  tzv.  „maďarských  tabulek“ (IAAF Scoring Tables of Athletics), obdrží níže uvedené finanční odměny.
Při  nesplnění  stanoveného  limitu  bude  vypsaná  finanční  odměna  vyplacena  pouze
v poloviční výši.
Pořadatel dále vypisuje pro vítěze, resp. vítězky, všech soutěží finanční odměnu 1000 Kč za překonání rekordu závodů.

Finanční  odměny  budou  vypláceny  od  19.30  do  21.00  hodin  v  horní  části  tribuny
atletického stadionu SK Slavia.
Dopingová kontrola
Všichni  závodníci,  resp.  všechny  závodnice,  jsou  povinni,  resp.  povinny,  podrobit  se dopingové  kontrole,  budou-li  k  ní  dopingovými  komisaři,  kteří  se  jim  prokáží  platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola probíhá v tribuně atletického stadionu SK Slavia, a to v prostoru sauny.

Informace
ASK     Slavia     Praha,     tel.     267312907,     e-mail:     askslavia@volny.cz,     internet:
http://www.askslavia.com,    příp.     Ing.     Josef    Šrámek,     tel.    775244148,     e-mail:
sportvia@volny.cz.

Upozornění
Z  rozhodnutí  představenstva  SK  Slavia  Praha  je  vjezd  do  areálu  SK  Slavia  Praha
ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu.
Bezplatně  lze  využít  parkoviště  pro  autobusy  v  ulici  Pod  Altánem  (mezi  atletickým
stadionem SK Slavia a železniční tratí).

Jménem ASK Slavia Praha přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších
výkonů a těším se s nimi na shledanou v Praze.

Ing. Josef Šrámek, ředitel závodů