archiv soutěží

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou, krajské kolo

Kdy: 20. květen 2014 - Úterý
Začátek: 09:30
Činovníci:Krajský garant: Jan Ruda, email: j.ruda@volny.cz, tel: 602245359
Vedoucí soutěží ZŠ: Mgr. Michal Krejčí
Místo konání:Strahov, stadiony Evžena Rošického a Přátelství

Doplňující informace:

XXXXVI. ročník POHÁRU ROZHLASU s ČESKOU SPOŘITELNOU 2014
Sportovní soutěž Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
Českého rozhlasu 1 - Radiožurnál,
Českého atletického svazu a Asociace školních sportovních klubů ČR

Pohár rozhlasu je tradiční soutěž, která vytváří a udržuje atletické tradice na školách a podchycuje chlapce a děvčata k pravidelnému aktivnímu sportování.

Účast:
Družstva všech škol na území ČR soutěží v příslušných věkových kategoriích:
Starší žáci, starší žákyně - nar. 1997 - 2000,
Mladší žáci, mladší žákyně - nar. 2000 – 2002,
splňující podmínky účasti dle Manuálu AŠSK 2013/14.

Postup: do krajského finále postupuje osm družstev v kategorii, která dosáhnou v obvodních kolech nejvyššího bodového zisku
U víceletých gymnázií startují závodníci v rozsahu docházky ZŠ, t.j. primy - kvarty. Členy družstva mohou být pouze žáci jedné školy. Start závodníka je možný jen v jedné věkové kategorii na všech úrovních soutěže.

Disciplíny:

Starší žáci:                60 m, 1500 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4 kg, štafeta 4x60 m
Starší žákyně:           60 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3 kg, štafeta 4x60 m
Mladší žáci:               60 m, 1000 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150 g, štafeta 4x60 m
Mladší žákyně:         60 m, 600 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150 g, štafeta 4x60 m

Termín konání: 20. 5. 2014 (úterý)
Prezentace:                do 8,00 prezentace, do 8,45 konec oprav v soupisce.
Doporučujeme, abyste přišli opravdu včas, vyhneme se tak protažení závodů.

Místo konání:            stadion Evžena Rošického a Přátelství /výška, koule/, Praha 6

Doprava: do stanice autobusu č. 176 stadion Strahov nebo zastávky tram a bus Malovanka

Zahájení závodů:
v 9:30 hod
Časový pořad: (orientační)
9:30   4x60m H st.
9:40   4x60m D st.
9:50   4x60m H ml.        
10:00   4x60m D ml.              dálka H st.      výška D st. /E.R./       kriket H. ml.
10:15   60m H st.                                           výška D ml. /Přát./
10:30   60m D st.
10:45   60m H ml.                  dálka H ml.                                         koule H st.
11:00   60m D ml.
11:15   600m D ml.
11:30   800m D st.                  dálka D st.      výška H st. /E.R./       kriket D ml.
11:45   1000m H ml.                                      výška H ml. /Přát./
12:00   1500m H st.
12:15                                      dálka D ml.                                         koule D st.

- cca 13:30 vyhlášení vítězů
- základní výšky – D ml. 115cm, H ml. 120cm, D st. 125cm, H st. 130cm, zvyšování o 4cm
- v dálce, kriketu a kouli mají všichni závodníci 4 pokusy

Omezení startů:
Závodník může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo mohou startovat tři závodníci (závodnice) v jedné disciplíně, z nichž dva nejlepší bodují. Družstvo tvoří maximálně 12 závodníků (závodnic). V běhu na 4x60 m mohou startovat dvě štafety, za družstvo boduje lepší štafeta. Start závodníka je možný jen v jedné věkové kategorii na všech úrovních.

Bodování:

Boduje se dle bodovacích tabulek z roku 1992 a 1996 nebo za pomoci počítačového programu Pohár rozhlasu. Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo ve větším počtu disciplín větší počet bodů. Bodovací tabulky popřípadě program na požádání zašle sekretariát Českého atletického svazu (tel.: 233355337, e-mail: atletika@atletika.cz). Běh na 800 m a 1500 m staršího žactva se boduje podle tabulek z roku 1996 - víceboje - str. 19-22 M, str. 46-49 Ž.

Přihlášky:                 
uzávěrka přihlášek je 19. 5. 2014 v 16,00 hod. Přihláškou je vyplněná soupiska s vyplněnými osobními výkony zaslaná pouze v elektronické podobě. (v MS Excel)
j.ruda@volny.cz
Veškerá příprava a zpracování závodů probíhá elektronicky. Je tedy opravdu nutné dodat přihlášky v programu MS Excel. S ohledem na tuto skutečnost nebudeme na ostatní způsoby podání přihlášek brát zřetel. Opravy v soupiskách se budou provádět na místě v den závodů do 8,45 hod.

Startovné200,- Kč na družstvo

Doklady pro start v den závodu:

předložení Seznamu startujících, potvrzené ředitelstvím školy. Seznam obsahuje jména, příjmení a úplná data narození všech závodníků včetně příslušnosti ke třídě. Škola ručí za lékařskou prohlídku všech závodníků. Vedoucí družstev zodpovídají za prostory využívané družstvem. V případě způsobených škod
v areálu bude požadována náhrada. Každý účastník je povinen mít u sebe doklad totožnosti.

Krajský garant: Jan Ruda email: j.ruda@volny.cz tel: 602245359
Vedoucí soutěží ZŠ:
Mgr. Michal Krejčí

Upozornění:
Doporučujeme cenné věci a peníze uschovat u vedoucích družstva - šatny jsou průchozí.
Každá škola nese zodpovědnost za svěřené prostory. V případě poškození bude vymáhána peněžitá náhrada.
Každé družstvo má povinnost vlastní lékárny pro drobná ošetření. V celém areálu platí ZÁKAZ KOUŘENÍ (v případě nedodržení může dojít k vyloučení z turnaje). Dle vyhlášky § 3 odst. 3 Vyhl. 57/2010 pořadatel nezodpovídá za případné zranění. Účastníci akce nejsou pojištěni proti úrazu.
Zdravotní vyšetření: Za zdravotní způsobilost startujících závodníků nese zodpovědnost škola.
Šatny:
jsou určeny pouze k převléknutí, nejsou uzamykatelné
Odměny:
Vítězná družstva v jednotlivých kategoriích a skupinách v krajských finále obdrží diplomy dodané ČAS.