Aktuality

26.únor 2010

Úrazové pojištění pro rok 2010

 

Český svaz tělesné výchovy má s pojišťovnou Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřenu smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Tato pojistná smlouva s číslem 495000830-7 je uzavřena na dobu neurčitou, je účinná od 1. ledna 2006 a platí i pro rok 2010. Smlouvou jsou pojištěni členové sportovních, tělovýchovných a turistických svazů, TJ/SK, sdružených v ČSTV, účastníci akcí pořádaných TJ/SK, svazy sdruženými v ČSTV i dalšími subjekty v ČSTV. Text smlouvy i tento text s aktivními odkazy naleznete na www.cstv.cz v sekci Dokumenty, informace – různé.

Úrazové pojištění pro rok 2010

 

Český svaz tělesné výchovy má s pojišťovnou Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřenu smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Tato pojistná smlouva s číslem 495000830-7 je uzavřena na dobu neurčitou, je účinná od 1. ledna 2006 a platí i pro rok 2010. Smlouvou jsou pojištěni členové sportovních, tělovýchovných a turistických svazů, TJ/SK, sdružených v ČSTV, účastníci akcí pořádaných TJ/SK, svazy sdruženými v ČSTV i dalšími subjekty v ČSTV. Text smlouvy i tento text s aktivními odkazy naleznete na www.cstv.cz v sekci Dokumenty, informace – různé.

 

Pojistné události se i nadále hlásí k likvidačnímu řízení písemně, na tiskopisu pojistitele „Oznámení úrazu“. Tiskopisy lze získat na kterékoliv z poboček pojišťovny na území ČR nebo z internetu na adrese: http://www.koop.cz/data/files/file_49_GENERAL.pdf

 

Způsob vyplnění „Oznámení úrazu“ zůstává stejný. Na přední straně tiskopisu, rubriku „Vyjádření právnické osoby, která sjednala pojištění ve prospěch fyzické osoby“ vyplní TJ/SK, která je pořadatelem akce, při níž došlo k úrazu (trénink, soutěž, atd.). Příslušná TJ/SK (jedná-li se o akci svazu pak přímo svaz ČSTV) potvrdí razítkem a podpisem odpovědného pracovníka skutečnost, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje. Dále k razítku připojí své evidenční číslo, které jí bylo přiděleno v rámci ČSTV. Uvedení evidenčního čísla TJ/SK je nezbytné. Každá členská TJ/SK má evidenční číslo uvedené v Evidenčním listu ČSTV, případně vám číslo sdělí vaše příslušné regionální sdružení ČSTV.

 

Vyplněné hlášení pojistné události se zasílá poštou na adresu:

Kooperativa, pojišťovna, a.s.

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 MODŘICE

 

S odesláním vám také poradí kterákoliv pobočka Kooperativy, pojišťovny, a.s. na území ČR. K případným informacím lze využít bezplatnou telefonní linku Kooperativy 800105105, a také internetové stránky pojišťovny na adresách: www.koop.cz nebo www.kooperativa.cz. Všeobecné pojistné podmínky jsou k dispozici na výše uvedené adrese internetových stránek ČSTV.

 

Při jednání s pojišťovnou v lednu 2010 bude vyhodnocen průběh likvidací, bude analyzován počet hlášených pojistných událostí a způsob jejich zpětné kontroly. Jakékoliv vaše připomínky a zkušenosti s likvidací pojistných událostí oznamte na adresu bohacj@cstv.cz .

 

Mgr. Jan Boháč, generální sekretář ČSTV