Aktuality

6.duben 2010

Bezpečnost práce ve sportu, postup v případě úrazu

 

Postup v případě úrazu; Postup v případě vážného úrazu; Bezpečnost při sportovních závodech a soutěžích; Bezpečnost při přesunu dětí a kolektivu dětí; Bezpečnost při činnosti v tělocvičně a na hřišti

Trenér zajišťuje a zodpovídá za bezpečnost dětí jemu svěřených, ale zároveň ochraňuje i sebe (dbá na to, aby z nějaké činnosti jemu nevznikla nějaká újma, i právní)

Postup v případě úrazu

V případě úrazu je trenér povinen

 • učinit neprodleně opatření k odstranění příčin a k zabránění dalšího ohrožení
 • zajistit první pomoc, informovat rodiče (netýká se to škrábnutí, které pouze zalepím náplastí). V případě nutnosti zajistit, aby si rodiče dítě převzali, nebo ho dopravit k lékaři (jestliže nejste schopni určit rozsah zranění a myslíte si, že by mohlo jit o vážný úraz volejte sanitku). V případě potřeby určit zástupce, který se postará o zbylý kolektiv.

Postup v případě vážného úrazu

V případě vážného, nebo smrtelného úrazu je trenér povinen:

Za vážný úraz se považuje ztracený orgán (oko, ucho apod.), tepenné krvácení, otevřené zlomeniny apod.

 • zajistit první pomoc
 • zavolat sanitku, jestli je to možné zajistit někoho, kdo bude sanitku navigovat. Nikdy nepřepravujte zraněného sami!!!
 • zajistit trenéra, či trenéry, kteří se postarají o ostatní děti, přiměřeně jim vysvětlí situaci, zklidní je, zabrání panice a odvede někam, kde nebudou překážet
 • zavolat policii
 • informovat zákonné zástupce (mějte vždy v dosahu jejich telefonní čísla)
 • informovat zřizovatele (předsedu klubu, nebo činovníka klubu k tomu určenému)
 • zajistit minimálně dva svědky. Napsat si jejich iniciály (adresa bydliště, datum narození, telefon, číslo op.)
 • sepsat protokol o celé situaci, rozsahu škody, příčině zranění a provedených opatřeních. Svědci protokol musí podepsat (v budoucnu to může být věc, která Vás zachrání, svědci mají později snahu zapomínat)
 • když to situace umožňuje, je dobré, aby organizování činností po úrazu zajišťoval zástupce klubu, který nebyl celé události účasten a může rozhodovat rozvážně a v klidu
 • každý trenér je povinen znát tato čísla

Hasiči

Záchranná služba

Policie

Městská policie

Integrovaný

záchranný systém

150

155

158

156

112

Předseda klubu

Místopředseda klubu

Šéftrenér klubu

Šéftrenér přípravek

 

telefon

telefon

telefon

telefon

 

Bezpečnost při sportovních závodech a soutěžích

 • hlavní organizátor akce musí zajistit dostatek spolupracovníků, aby u každé sportovní disciplíny byl nejméně 1 odpovědný pracovník
 • za sportovní akci je zodpovědný organizátor (i za zranění), v případě soutěže je to ředitel soutěže.
 • jestliže se při soutěži stane vážný úraz, je za něj zodpovědný organizátor (ředitel soutěže). Teprve když prokáže nevinu, se prokazuje vina ostatních. Pozor je zodpovědný i za rozhodčí, které nedelegoval.
 • vysvětlit pravidla tak, aby jim rozuměl každý účastník
 • při disciplínách dbát na úpravu sportoviště
 • zajistit dostatečný prostor pro všechny druhy sportů (vrhy a hody - pozor na diváky!)
 • zajistit dle zákona přítomnost zdravotníků s lékárničkou
 • dbát na kázeň a správné sportovní chování dětí

Bezpečnost při přesunu dětí a kolektivu dětí

 • při výběru typu dopravy vzít v úvahu kapacitu dopravních prostředků
 • na začátku cesty trenér vysvětlí, jakými dopravními prostředky se bude skupina přepravovat
 • nastupovat a vystupovat organizovaně, po částech do různých míst
 • děti přepravovat jen takovými prostředky, které vyhovují příslušným dopravním předpisům
 • za pořádek ve vozidle (tramvaj, autobus apod.), kterým se děti přepravují, nese plnou zodpovědnost trenér
 • nedovolit dětem, aby pobývaly v blízkosti dveří, vykláněly se z oken, přecházeli z vozu do vozu
 • povolení k nástupu dá trenér. Když dopravní prostředek stojí ve stanici, pověří jednoho vedoucího, aby nastupoval první a v dopravním prostředku pomohl zajistit usazení dětí tak, aby se děti nerozběhly po vozidle. Sám nastupuje poslední
 • v dopravním prostředku, kde není zajištěno sezení, dbá, aby se všechny děti držely pevných držadel
 • zavčas před výstupní stanicí dáme pokyn k přípravě zavazadel
 • povolení k vystoupení dá trenér, až když dopravní prostředek stojí ve stanici, sám jde první a zajišťuje bezpečnost dětí při výstupu. Poslední vystupuje pomocník a kontroluje, aby všichni vystoupili a v dopravním prostředku nic nenechali
 • na přechod pro chodce vstoupí první trenér a poslední ho opouští

Bezpečnost při činnosti v tělocvičně a na hřišti

U těchto pravidel je nutno rozlišovat věk svěřenců, něco jiného je šestileté dítě, něco jiného desetileté a něco jiného je deset let trénující dospělý člověk. Musíte být schopni posoudit rozlišovací schopnosti jedinců, posoudit jestli jsou schopni pochopit Vaše příkazy a jestli jsou schopni je provést.

 • jestliže se trenér nemůže z vážných důvodů zúčastnit tréninku má povinnost dostatečně dopředu samostatně za sebe zajistit náhradu a oznámit to příslušné zodpovědné osobě, daným klubem k tomu určené
 • jestliže trenér musí v průběhu cvičení odejít (WC apod.), zajistí za sebe náhradu pro dohled na děti
 • nikdy nepracujte s dětmi pod vlivem alkoholu, či jiných návykových látek. V případě problému jste před zákonem viník. Pozor atletičtí trenéři při závodech toto pravidlo vůbec nedodržují
 • každý svěřenec by měl mít zdravotní prohlídku, udělejte to hlavně kvůli své bezpečnosti, nespoléhejte na vedení oddílu, nevyplatí se Vám to (příloha přihláška). Platí to minimálně do 18 let.
 • trenér je první na hřišti, v tělocvičně a odchází poslední
 • před tréninkem je nutno zkontrolovat stav nářadí. Pozor na nevhodně umístěné nářadí, uvolněné nářadí. Na hřišti mohou být nebezpečné špatně umístěné branky, v tělocvičně povalující se míče, na sebe mnoho naskládaných laviček, uvolněné tyče na hrazdu apod.
 • trenér musí vědět, kde je umístěna lékárnička a zkontrolovat si jestli k ní má přístup
 • již před tréninkem si shromažďuje příchozí děti
 • na začátku tréninku trenér zkontroluje, jestli mají děti z hlediska bezpečnosti budoucí tréninkové činnosti vhodnou obuv a oblečení (prsteny apod.)
 • na začátku tréninku si shromáždí děti, vysvětlí jim, co budou při tréninku dělat a vymezí základní pravidla (nelezte na branky, těmto předmětům se vyhněte apod.)
 • trenér zajistí dodržování řádu daného sportoviště (dle zákona musí mít každé sportoviště svůj řád). Na každém sportovišti podle musí být 1x do roka provedena revize zařízení, náčiní a nářadí. Vlastník sportoviště musí revizi zajistit
 • při cvičení zajistí trenér pro každého cvičence dostatek volného prostoru potřebného pro danou činnost
 • děti smějí použít pouze toho nářadí (hrazda, apod.) u něhož je dávána záchrana. Zde je potřeba zohlednit věk dítěte a složitost činnosti. Starší v případě pochopení činnosti mohou dávat záchranu sami, u přípravek to nebude zřejmě možné.
 • trenér přípravky nikdy nezůstává na hřišti, nebo v tělocvičnách sám, vždy jsou tam minimálně dva
 • trenér má v průběhu tréninku vždy přehled o činnosti všech členů jeho družstva. Trenér vždy stojí tak, aby všechny děti viděl (obzvlášť je to důležité při hrách a rozcvičkách). Nikdy nesmí mít některé dítě mimo svůj zorný úhel. (za zády apod.)
 • pravidla her musí být stanovena, pokud je to možné, aby zamezila riziku úrazu. Trenér se musí přesvědčit, jestli všechny děti pravidla pochopily. Pravidla musí být stanovena úměrně věku dítěte
 • při trénincích hodů a vrhů musí trenér postavit děti tam, kde jsou mimo dosah dopadu náčiní i v případě velmi nepovedeného odhodu. Je nutné dodržovat zásadu, že napřed všichni odhází a pak jdou pro náčiní. Trenér musí mít neustále přehled o tom, kam náčiní dopadá. K předmětům, se kterými se hází, je potřeba se chovat jako ke zbraním. Je nutné se těmto zásadám děti učit již od přípravek