Zápis z valné hromady PAS 10. prosince 2009

1. Valnou hromadu zahájil v 18,20 hod. řídící schůze L. Kárský. Přivítal všechny přítomné delegáty a hosty (J.Decker, V.Fišer, F.Fojt, V. Trkal a L.Varhaník).

2. Úvodem proběhlo vyhlášení výsledků ankety Atlet Prahy 2009, které řídil P.Novotný. Jako nejlepší byli vyhlášeni: žák J.Kubíček, žákyně K. Hlavatá, dorostenec M. Burian, dorostenka A. Gelertová, junior J. Vadlejch a juniorka A. Dočkalová. Na návrh komise rozhodčích PAS byl odměněn O. Mácha, výbor PAS pak odměnil B. Müllera (pro nemoc nepřítomen), rovněž dlouholetého rozhodčího, především startéra.

3. Vlastní jednání valné hromada započalo schválením pracovního předsednictva (L.Kárský, J. Šrámek a V. Kučera). Dále byl schválen předložený program (2 se zdrželi), mandátová komise (Č.Klavrza, J.Fialová). Od původního návrhu na tříčlennou komisi bylo hlasováním upuštěno, a to po námitce J.Rudy, že R. Bártl mezitím ohlásil svou dodatečnou kandidaturu. Dále bylo schváleno složení volební komise (P.Sluka, T. Nakládal a J. Jičínský) a komise návrhová (J.Kubica, J.Weberová a J. Hejbal), všechny komise jednohlasně.

4. Zprávu o činnosti za uplynulé období přednesl předseda PAS J. Šrámek. Soustředil se zejména na zásadní orientaci PAS v r. 2009, a to na nejmladší žactvo. Ocenil také velký zájem o seminář přípravek. Za významné pro to, aby se atletika v Praze dostávala více do povědomí veřejnosti, považuje rovněž pořádání významných atletických soutěží – v letošním roce to bylo mistrovství ČR mužů a žen.

5. Zprávu soutěžní komise podal Č. Klavrza. Jako velmi úspěšnou vyhodnotil zejména halovou sezonu. V letní sezoně byl vyzkoušen nový model soutěží žactva, kde se vcelku osvědčil, drobné nedostatky nebude problém odstranit. Méně úspěšná byla v tomto směru soutěž dorostu, bude tedy třeba zvážit případný návrat k původní verzi. V ostatních kategoriích proběhly přebory standardně.

6. O práci na úseku mládeže referoval J. Ruda. Za pozitivní označil především to, že se rozběhla soutěž přípravek. V Poháru rozhlasu neuspěl návrh PAS konat obvodní kola již na podzim, uspořádala ho pouze Praha 3. Značné zlepšení zaznamenala pražská mládežnická atletika, když na MČR získala celkem 9 medailí, zatímco loni byla zcela bez medailového zisku. Dobrá byla spolupráce i se soutěžní komisí ČAS, kde jsme inicializovali několik změn.

7. Sportovními výsledky se zabývala zpráva P. Novotného. Uvedl, že stále platí, že úloha pražské atletiky je celostátně zcela specifická. Z 22 atletů na MS 2009 jich bylo 19 z pražských oddílů, tentýž poměr byl i na ME22, na MEJ byl poměr 22:4 a na MS17 9:2. Přitom jen minimum z uvedeného počtu jsou přímí odchovanci pražských oddílů. Podobná situace je i v soutěžích družstev či v počtu medailí při mistrovských soutěžích jednotlivců, kde pražské oddíly zcela jednoznačně dominují.

8. O práci rozhodčích podal informaci J. Kryštof. Po jarní abdikaci předsedy P. Utěkala převzala úsek delegací T. Trčková. Celkem byli rozhodčí v Praze delegováni na 83 závodů, podíleli se však i na dalších závodech, které nebyly v termínovce, nebo mimo Prahu (Kladno, Houštka, ale i jinde). Komise uskutečnila školení 3. a 2. třídy (celkem 35 účastníků) a prolongační seminář též pro 2. a 3. třídu. Zlepšil se kontakt s KR ČAS.

9. V další části podala zprávu mandátová komise. Konstatovala, že ze 44 pozvaných delegátů je přítomno 34 (75,0%), valná hromada je tedy usnášeníschopná. Potřebné kvórum pro volby je 18.

10. V. Kučera se ve své zprávě věnoval hospodaření PAS, o němž přítomní delegáti obdrželi průběžnou elektronickou informaci. Největší nákladovou položku představovalo MČR dospělých, přestože uvedená čísla ještě nejsou konečná. Odhadovaný hospodářský výsledek se může pohybovat až ve ztrátě kolem 145 tis. Kč, čímž se v podstatě vyčerpala rezerva, vytvořená v letech 2000-2003. Do roku 2010 bude PAS přecházet zřejmě s prostředky ve výši cca pouze 50 tis. Kč, což znamená jediné – šetřit na všech úrovních. V rozpočtu na příští rok se nově objeví některé výdaje (např. telefon, dosud PTU), u soutěží družstev bude nezbytné stanovit soutěžní poplatky tak, aby vystačila bez dotací, totéž platí i o veřejných závodech. To je také důvodem, proč bylo stanoveno rozdílné startovné pro pražské a mimopražské závodníky. Zdůraznil, že je třeba si uvědomit, že absolutní většina činnosti je založena na dobrovolné práci, přičemž lidí k tomu ochotných je stále méně.

11. Za volební komisi seznámil P. Sluka delegáty se způsobem voleb – nejprve se volí předseda, pak výbor. Před vlastní volbou se představili oba kandidáti (J.Šrámek a V. Tikal) a přednesli svou představu o další práci PAS.

12. V pauze mezi volbou a vyhlášením výsledků pozdravil VH předseda ČAS L. Varhaník. Uvedl, že rád přišel již na 3. VH PAS za sebou, protože i on považuje tento region za rozhodující pro hodnocení úrovně české atletiky. Rovněž popřál hodně úspěchů v nadcházející halové sezoně, v níž je postavení Prahy vzhledem k podmínkám dominantní. J. Decker se vrátil ke zprávě o sportovních výsledcích a vyslovil přesvědčení, že úspěchy Prahy při výchově vrcholových sportovců jsou větší, než bylo zmíněno, a to bez ohledu na to, zda to jsou či nejsou odchovanci pražských oddílů. Důležité je odborné vedení a poskytnuté podmínky.

13. Volební komise oznámila výsledek volby nového předsedy PAS. Bylo odevzdáno 34 hlasů, z toho 33 platných. Předsedou se stává V. Tikal, který získal 22 hlasů, J. Šrámek 11.

14. Před volbami členů výboru se krátce představili jednotliví kandidáti (celkem 11 + 1 na funkci revizora). V souladu s jednacím řádem byla aklamací schválena doplňující kandidatura J. Šrámka pro oblast marketinku. Nebyl schválen návrh P. Šarapatky, aby pro úsek mládeže byli zvoleni dva kandidáti. Po krátké diskusi bylo přistoupeno k volbě.

15. Pauzy mezi volbou a vyhlášením výsledků bylo využito k diskusi. Nejprve host V. Trkal pozdravil všechny delegáty. Připomněl historický význam a úlohu Prahy v české resp. československé atletice a vyzval přítomné k zachování a dalšímu rozvíjení této dlouholeté tradice. J. Linhart podrobněji rozvedl úspěchy pražských závodníků v bězích mimo dráhu, L. Kárský informoval o halové sezoně ve Stromovce a přeborech Prahy. M. Gála se vyslovil k práci s mládeží. Zdůraznil, že vše stojí na dobrovolné práci, často i rodičů. Za klíčové považuje soustavné školení nových trenérů.

16. Volební komise poté oznámila výsledky voleb členů výboru PAS. Z 34 odevzdaných hlasovacích lístků bylo odevzdáno 32 platných. Jednotliví kandidáti obdrželi a byli zvoleni: V. Kučera (hospodář) – 31, L. Kárský (vnější vztahy) – 31, J. Ruda (STK) – 30, P. Novotný (trenérsko-metodický úsek) – 30, R. Bártl (mládež) – 24, protikandidát P.Šarapatka – 8, J. Linhart (mimodráhová atletika) – 21, protikandidát F. Zouhar – 11, J. Šrámek (marketink) – 28, M. Gála (revizor) – 30. V prvním kole nebyl zvolen kandidát na úsek komise rozhodčích – A. Dvořáková – 17, J. Kryštof – 15. Proto proběhlo 2. kolo. V něm bylo odevzdáno všech 34 platných hlasů, počtem 18 hlasů byla zvolena A. Dvořáková, protikandidát J. Kryštof získal 16 hlasů.

17. Nově zvolený předseda PAS pro období 2009 – 2013 V. Tikal poděkoval delegátům nejen za sebe, ale i za celý nový výbor PAS. Poděkoval za důvěru, kterou všichni dostali.

18. Za návrhovou komisi přednesl J. Kubica návrh usnesení. Návrh byl bez připomínek přijat.

19. Za pracovní předsednictvo ukončil valnou hromadu L. Kárský. Poděkoval zejména za to, že všichni delegáti vydrželi až do konce a přispěli tak k důstojnému průběhu schůze.

 

Valná hromada skončila ve 20,50 hod.

 

Zapsal: Pavel Frček

Zápis ověřil: Josef Šrámek

 

PRAŽSKÝ ATLETICKÝ SVAZ

Usnesení valné hromady Pražského atletického svazu konané dne 10. prosince 2009

 

1. Valná hromada zvolila předsednictvo ve složení J. Šrámek, V.Kučera a L. Kárský, mandátovou komisi (Č. Klavrza, J. Fialová), volební komisi (P. Sluka, T. Nakládal a J. Jičínský) a komisi návrhovou (J.Kubica, J. Weber a J. Hejbal).

2. Valná hromada vzala na vědomí zprávy o činnosti v r. 2009 přednesené předsedou PAS a předsedy odborných komisí. Vzala na vědomí zprávu mandátové komise, která konstatovala, že ze 44 pozvaných delegátů je přítomno 34, tj. 75 % a jednání je usnášeníschopné.

3. Valná hromada vzala na vědomí zprávu o hospodaření v r. 2009, které skončilo ztrátou cca 146 tis. Kč a s předpokladem, že do příštího roku přejde PAS s odhadovaným zůstatkem cca 50 tis. Kč.

4. Valná hromada schválila rozpočet na rok 2010.

5. Ve volbách na příští čtyřleté období zvolila valná hromada předsedou PAS Vladimíra Tikala a další členy výboru: Vladimíra Kučeru jako hospodáře, Ladislava Kárského pro úsek vnějších vztahů, Jana Rudu pro soutěžní komisi, Petra Novotného pro komisi trenérsko-metodickou, Josefa Šrámka pro úsek marketinku, Jindřicha Linharta pro úsek mimodráhové atletiky, Radka Bártla pro komisi mládeže a Adrianu Dvořákovou pro komisi rozhodčích. Revizorem PAS byl zvolen Milan Gála.

6. Valná hromada pověřila výbor PAS organizací školení trenérů.

 

Návrhová komise:

Jaroslav Kubica

Jana Weberová

Jiří Hejbal