Zápis ze dne 14.1.2010

Z á p i s

1. jednání výboru Pražského atletického svazu konané dne 14. ledna 2010 od 16.00 hodin v Praze
Přítomni : pí. a pp.Vladimír Tikal, Radek Bártl, Adriana Dvořáková, Ladislav Kárský, Vladimír Kučera, Jindřich Linhart, Jan Ruda a Bedřich Skála – od jmenování sekretářem PAS
Omluven : p.Milan Gála – účast na závodech
Omluven z přizvaných : p. Petr Šarapatka – účast na závodech
Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin; zahájil a řídil jej předseda PAS pan Tikal
Jednání bylo ukončeno v 19:20 hodin;

P r o g r a m :

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola úkolů z 21. schůze V-PAS; kontrola usnesení valné hromady
3. Návrh jednacího řádu V-PAS
4. Návrh na některá personální opatření v souvislosti s volbou nového výboru PAS
a. projednání rezignace zvolených členů výboru pana Josefa Šrámka a Petra Novotného
b. volba místopředsedů V-PAS
c. jmenování sekretáře V-PAS d. potvrzení pracovníka pro oblast evidence a delegace rozhodčích e. projednání zabezpečení oblasti správy webových stránek PAS f. schválení ekonomického zabezpečení činnosti V-PAS v roce 2010 5. Projednání návrhu na složení odborných komisí PAS a náměty na hlavní úkoly PAS v roce 2010 6. Projednání přihlášky k výběrovému řízení na zabezpečení mezistátního utkání dorostu ČESKO-MAĎARSKO-SLOVENSKO 7. Návrh plánu práce na I.pololetí roku 2010 8. Informace členů výboru – různé 1. Schválení programu jednání

Návrh programu přednesl pan Tikal.

Usnesení č. 10/01/01
Výbor PAS
s c h v a l u j e
navržený program jednání
2. Kontrola zápisu 21.schůze V-PAS; kontrola usnesení valné hromady; schválení usnesení přijatých korespondenčním hlasováním

Písemný podkladový materiál po doplnění výsledky korespondenčního hlasování uvedl pan Tikal.

Usnesení č. 10/01/02
Výbor PAS
s c h v a l u j e
1. Zápis 21. schůze výboru PAS s tím, že vzal na vědomí uskutečnění jednání k vysvětlení skutečnosti uvedených v zápise komise mládeže ČAS k činnosti pražských SCM.
2. Korespondenční hlasování které odsouhlasilo :
- doporučit předsedkyni komisi rozhodčích ČAS provést změnu v komisi na místě zástupce PAS v souvislosti s výsledky voleb v PAS ( nová předsedkyně komise);
- přihlášení PAS k výběrovému řízení na pořádání mezistátního utkání dorostu ČESKO-SLOVENSKO-MAĎARSKO dne 12.června 2010
u k l á d á
Předložit návrh na pořádání školení trenérů v souladu s doporučením valné hromady, který bude obsahovat jeho rozsah, organizačně technické, finanční a personální zabezpečení.
Termín : 18. března 2010
Odpovídají : Kárský,Bártl, Ruda

3. Návrh jednacího řádu V-PAS

Doplněný návrh jednacího řádu výboru PAS , který byl připomínkován členy výboru, uvedl a zdůvodnil pan Tikal.

Usnesení č. 10/01/03
Výbor PAS
s c h v a l u j e
předložený návrh jednacího řádu výboru PAS.

4. Návrh na některá personální opatření v souvislosti s volbou nového výboru PAS

Písemný návrh personálních opatření, který obsahoval šest bodů ( uvedeno v programu jednání), zdůvodnil v úvodním slově pan Tikal. Výbor PAS po diskusi přijal následující usnesení.

Usnesení č. 10/01/04
Výbor PAS
z v o l i l
Ladislava Kárského a Vladimíra Kučeru místopředsedy výboru PAS
s c h v á l u j e
1. ukončit činnost pana Čeňka Klavrzy, ve funkci sekretáře PAS k datu
31. ledna 2010;
2. jmenovat dnešním dnem do funkce sekretáře výboru PAS pana Bedřicha Skálu;
3. potvrdit ve funkci pracovníka pro evidenci a delegaci rozhodčích paní Terezu Trčkovou;
4. ekonomické zabezpečení činnosti výboru PAS v roce 2010 v souladu s předloženým návrhem;
5. v souvislosti s ukončením činnosti ve funkci sekretáře PAS, věnovat panu Čeňku Klavrzovi věcný dar, jako ocenění jeho práce ve výboru PAS;


u k l á d á
1. projednat ukončení spolupráce s panem Michalem Javůrkem při správě webových stránek PAS;
2. projednat správu webových stránek PAS s platností nejpozději k datu 1. února 2010 s panem Michalem Procházkou
Termín : ihned
Odpovídají : Kárský, Skála
3. v souladu se schváleným ekonomickým zabezpečením činnosti výboru PAS pro 2010 uzavřít patřičné dohody o provedení práce.
Termín : 31.1.2010
Odpovídají : Tikal, Kučera
b e r e n a v ě d o m í
na základě písemného sdělení rezignaci pana Petra Novotného na člena výboru PAS, předsedu trenérské rady a pana Josefa Šrámka na člena výboru PAS - předsedu komise marketingu.
p o v ě ř u j e
místopředsedu Ladislava Kárského řízením úseku trenérské práce a místopředsedu Vladimíra Kučeru řízením úseku marketingu.

5. Projednání návrhu na složení odborných komisí PAS a náměty na hlavní úkoly PAS v roce 2010

Předsedové komisí předložili písemně návrhy na složení svých komisí společně a náměty na hlavní úkoly PAS v roce 2010. Výbor předložené písemné návrhy projednal ve dvou částech:
- nejprve, na základě doporučení předsedů komisí, výbor posoudil návrhy na složení odborných komisí
- následně pak diskutoval výbor o návrzích předsedů komisí na hlavní úkoly PAS v roce 2010 s tím, že v diskusi odezněla řada námětů z nichž nejdůležitější byly navrženy zapracovat do hlavních úkolů PAS na rok 2010 .


Usnesení č. 10/01/05
Výbor PAS
s c h v a l u j e
1. Složení komise pro vnější vztahy, propagaci a spolupráci s oddíly Ladislav Kárský -předseda, Martin Cvetler, Rudolf Černý, Jitka Fialová, Martin Olšan, Petr Šarapatka, Tomáš Běhan.
2. Složení sportovně technické komise Jan Ruda-předseda, Michal Krejčí, Jaroslav Kubica, Tomáš Nakládal, Josef Tůma.
3. Složení komise mládeže Radek Bártl-předseda, Markéta Belzová, Josef Jičínský, Martina Skružná, Richard Vaculka, Jaroslava Weberová.
4. Složení komise pro soutěže mimo dráhu a veterány Jindřich Linhart- předseda, Ivo Domanský, Josef Vonášek.
5. Složení komise rozhodčích Adriana Dvořáková-předsedkyně, Marcela Horáčková, Jiří Kryštof st., Zdeněk Simon, Tereza Trčková.
u k l á d á
1. Doplnit předložený návrh hlavních úkolů své komise na základě diskuse s tím, že takto upravený bude písemně zaslán elektronickou poštou sekretáři svazu.
2. Zaslat pro potřeby adresáře PAS, elektronickou poštou sekretáři svazu, seznam členů komise, který bude obsahovat, jméno a příjmení, adresu, telefonické a mailové spojení
Termín : 5.2.2010
Odpovídají : Kárský, Ruda, Bártl,Linhart,Dvořáková
3. Zpracovat a předložit písemný návrh hlavních úkolů Pražského atletického svazu na rok 2010 k projednání na únorovou schůzi výboru
Termín: 18. 2. 2010
Odpovídají : Tikal, Skála
D o p o r u č u j e projednat na úrovní komisí
- uplatnění nového pravidla o startu v soutěžích mládeže. Bylo doporučeno nové pravidlo uplatňovat ve všech mistrovských soutěžích mládeže a umožnit krajům vlastní úpravu pro soutěže mladšího žactva a přípravky;
- uplatnění nové směrnice výplaty odměn rozhodčím.Bylo doporučeno v halové sezóně při přeborech Prahy tuto směrnici uplatnit, vyhodnotit a na základě zkušenosti připravit ve skupině Dvořáková,Ruda a Kárský návrhy řešení v pražských letních soutěžích;
- oblast bezpečnosti při dlouhých hodech, především kladivu. Bylo konstatováno, že podmínky jak pro trénink a závodění v hodu kladivem jsou v Praze tragické. Bylo doporučeno pokusit se najít v Praze prostor jak pro trénink tak pro závody, za spolupráce ČASu , PTU a městské správy.
- v oblasti soutěží, Bylo doporučeno i nadále v dostatečném počtu vydávat tištěný rozpis pražských soutěží. Na základě dobrých zkušenosti z vážit do soutěží mládeže zařadit koedukované štafetové závody. Bylo doporučeno nadále ponechat v soutěžích družstev žactva přespolní běh a zvážit zařazení vícebojů do soutěže družstev na začátek sezóny. Doporučuje se pro soutěž družstev přípravek zabezpečit na pražské úrovní jednotný rozsah disciplín.
V diskusi byly podpořeny navrhované zásady pražských soutěží pro letní sezónu 2010 s tím, že komise využije všech možností pro projednání s oddíly.
Doporučuje se zahájit jednání o možnosti uskutečnit v Praze meziměstské utkání PRAHA – BRNO mladšího žactva v podzimním termínu s účastí tří soutěžících za každé družstvo v disciplíně;
- v oblasti soutěží mimo dráhu se doporučuje hledat možnosti zapojení neregistrovaných účastníků do atletického dění v pražských oddílech, stejně jako účastníků veteránských soutěží, kterým na úrovni pražského veteránského přeboru bude třeba vytvořit nezbytné podmínky ( stadion, rozhodování);
- v oblasti vnějších vztahů, propagace a spolupráce s oddíly bylo doporučeno prohloubit spolupráci s PTU a Prahou. Výrazně zlepšit informovanost prostřednictvím webových stránek a intenzivně se věnovat především malým oddílům, kterým je třeba pomáhat v řešení jejich problémů;
- mimořádnou pozornost věnovat rozšiřování členské základny oddílů a v této souvislosti nadále pravidelně zabezpečovat nezbytné vzdělávání pro nové trenéry a rozhodčí, stejně jako doškolování pro stávající.

6. Projednání přihlášky k výběrovému řízení na zabezpečení mezistátního
utkání dorostu ČESKO-MAĎARSKO-SLOVENSKO

Návrh byl projednán na základě schválení výboru v prosinci 2009 v korespondenčním hlasování. Předseda výboru informoval o svém jednání k této problematice s panem Václavem Fišerem a panem Liborem Varhaníkem. Po diskusi výbor přijal následující usnesení.

Usnesení č. 10/01/06
Výbor PAS
s c h v a l u j e
Ustavení pracovní skupiny ve složení Vladimír Tikal, Ladislav Kárský, Vladimír Kučera
a Jan Ruda ke zpracování přihlášky PAS k výběrovému řízení na pořádání MU.
u k l á d á
1. Z pověření výboru PAS, na základě zpracovaného materiálu, rozhodnout o přihlášení PAS k výběrovému řízení na pořádání MU.
Termín : 31.1.2010
Odpovídají : Tikal, Kárský, Kučera, Ruda
2. Projednat s atletickým oddílem Dukla Praha další postup v souvislosti s pořádáním MU v pražských podmínkách se zdůrazněním priorit PAS.

Termín : ihned
Odpovídá : Kárský

7. Návrh plánu práce na I.pololetí roku 2010

Výbor na základě písemného podkladu po diskusi doporučil přijat následující usnesení

Usnesení č 10/01/07
s c h v a l u j e s připomínkami
1. Termíny jednání výboru PAS na I.pololetí 2010 ( 23.února-18:30; 18. března –
16:00; 8.dubna – 18:30; 13.května – 16:00 a 24. června – 18:30) v zasedací místnosti číslo 112 v budově PTU, Praha 4 – Děkanka
2. Hlavní body jednání výborových schůzí
u k l á d á
1. Předložit návrhy na doplnění programu jednání výboru PAS elektronickou poštou
sekretáři PAS
Termín : 30. 1. 2010
Odpovídají : členové výboru PAS, revizor PAS a
vedoucí trenéři pražských SCM
2. Předložit doplněné znění plánu práce výboru PAS k projednání na únorovou schůzi výboru PAS.
Termín : 17.2. 2010
Odpovídají : Tikal, Skála

8. Informace členů výboru – různé

Vladimír Tikal – předložil k projednání písemnou informaci o setkání s panem Josefem Šrámkem za účasti pana Čeňka Klavrzy. Předmětem jednání byly otázky předání majetku a dokončení některých ekonomických záležitostí roku 2009.
Zároveň informoval o představě zpracování statistických údajů na základě přihlášek oddílů k činnosti, včetně pražského atletického adresáře.
Milan Gála – předložil písemně návrh na výrazné posíleni oblasti zvýšení bezpečnosti při atletických soutěžích, především při vrzích a hodech.


Jindřich Linhart – předložil ke schválení rozpis nového ročníku „NEWLINE Pražský běžecký pohár mládeže 2010“ a zároveň doporučil uskutečnit vyhlášení vítězů ročníku 2009 při pražském
Přeboru dne 30.ledna 2010. Informoval výbor, že vítězové obdrží věcné ceny věnované firmou Newline.

Na základě předložených informací po diskusi bylo přijato následující usnesení.

Usnesení č. 10/01/08
Výbor PAS
s c h v a l u j e
1. Rozpis soutěže „NEWLINE Pražský běžecký pohár mládeže 2010“
2. Uskutečnit vyhlášení vítězů této soutěže z roku 2009 při pražském halovém mistrovství dne 30. 1. 2010 s tím, že účast vítězů zabezpečí pan Linhart.
b e r e n a v ě d o m í
1. Písemnou informaci pana Tikala o jednání s panem Josefem Šrámkem
2. Písemný návrh pana Gály ke zvýšení bezpečnosti při atletických závodech s tím, že další
opatření budou navržena při přípravě letních pražských soutěží;
3. Úřední hodiny sekretáře PAS, vždy ve čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin v kanceláři PAS,
Pod Děkankou 82, Praha 4
4. Předseda PAS bude k dispozici vždy jednu hodinu před jednáním výboru PAS
u k l á d á
Zpracovat na základě přihlášek oddílů k činnosti statistický přehled o pražské atletice
a také podrobný pražský atletický adresář ( oddíly, výbor a komise PAS), s tím, že bude uveřejněn na webových stránkách a následně v brožuře letních pražských soutěží.
Termín : 23. 2. 2010
Odpovídá : Skála


V Praze dne 16. ledna 2010

Vladimír T i k a l, v.r.
předseda PAS